Ajankohtaista

12.08.2019

Kunnanhallituksen päätökset 5.8.2019


ALOITE OMAISHOIDON MÄÄRÄRAHASIDONNAISUUDEN POISTAMISEKSI

Kunnanhallitus päätti, että omaishoidontuki voidaan jatkossa myöntää kaikille kriteerit täyttäville asiakkaille. Tammelassa ja Ypäjällä omaishoidon tuki myönnetään kaikille kriteerit täyttäville asiakkaille ja muissa kunnissa tuen myöntäminen on sidoksissa käytettävissä olevaan määrärahaan. Humppilassa tilanne on tällä hetkellä sikäli hyvä, että määräraha riittää kaikille hakijoille.

PALKKAHALLINTOYHTEISTYÖ

Jokioisten kunnanhallitus on päättänyt irtisanoa palkkahallintosopimukset Ypäjän ja Humppilan kuntien kanssa 31.12.2020 siten, että uusista sopimuksista neuvotellaan irtisanomisajan puitteissa. Kunnanhallitus päätti merkitä Jokioisten kunnanhallituksen päätöksen tietoonsa saaduksi ja valmistella uutta palkkahallintoa koskevaa sopimusta yhdessä Jokioisten ja tarvittaessa muidenkin alueen kuntien kanssa.


LAUSUNTOPYYNTÖ POLTTOMOOTTORIKÄYTTÖISEN VESILIIKENTEEN KIELTÄMISEKSI KIIPUNJÄRVELLÄ HUMPPILAN JA JOKIOISTEN KUNNISSA

Teknisellä lautakunnalla ei ole tiedossa, että Humppilan kunnan alueella olisi viime vuosina tullut valituksia Kiipunjärven moottorikäyttöisestä vesiliikenteestä tai moottorikelkkaliikenteestä. Kiipunjärven vesiensuojelu on tärkeä osa alueen ympäristönsuojelua, ja vesiensuojelemisen takaamiseksi tulee moottorikäyttöinen vesiliikenne Kiipunjärvellä kieltää kokonaan tai osittain tai sitä rajoittaa, mikäli tutkimustulokset puoltavat lausuntopyyntöasiakirjoissa esitettyjä havaintoja. Kiellon tai rajoituksen tulee kuitenkin perustua todellisiin tutkimustuloksiin. Kunnanhallitus päätti lähettää Hämeen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle teknisen lautakunnan esittämän lausunnon.


JÄSENTEN NIMEÄMINEN SEUDULLISEN RAKENNUSVALVONNAN JA YMPÄRISTÖNSUOJELUN SEURANTARYHMÄÄN

Forssan kaupunki on pyytänyt nimeämään kustakin sopijakunnasta seurantaryhmään enintään kaksi jäsentä. Tavoitteena olisi saada seurantaryhmään kaikkien sopijapuolten monipuolinen edustus. Kunnanhallitus päätti nimetä seurantaryhmään Jari Keskitalon ja Aira Suikin.


HARKINNANVARAISEN VALTIONOSUUDEN KOROTUKSEN HAKEMINEN

Valtiovarainministeriö myöntää vuonna 2019 harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta enintään 10 miljoonaa euroa. Korotus myönnetään valtionavustuksena. Harkinnanvaraisen valtionosuuden korotuksen hakuaika on 16.5.- 30.8.2019. Kunnanhallitus päätti, että Humppilan kunta hakee harkinnanvaraista valtionosuuden korotusta.