Ajankohtaista

13.05.2019

Kunnanhallituksen päätökset 6.5.2019


KUNNANVALTUUSTON KOKOUSTEN PÄÄTÖKSIEN TOIMEENPANO

Kunnanhallitus päätti panna täytäntöön 17.1.2019, 19.2.2019 ja 17.4.2019 pidettyjen kunnanvaltuuston kokousten päätökset, koska päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä eivätkä mene kunnanvaltuuston päätösvallan ulkopuolelle eivätkä muutoinkaan ole lainvastaisia.

KUNNANJOHTAJAN ANOMUS VUOSILOMASTA JA SÄÄSTÖVAPAISTA

Kunnanhallitus päätti myöntää kunnanjohtajalle vuosilomaa ja säästövapaata ajalle 31.5. ja 6.-7.6.2019.

KUNNANJOHTAJAN JA HALLINTOJOHTAJAN VIRANHALTIJAPÄÄTÖKSIÄ

Kunnanhallitus päätti merkitä kunnanjohtajan ja hallintojohtajan viranhaltijapäätökset tietoonsa saaduiksi.

VUODEN 2019 YHDISTYSAVUSTUKSET

Avustusanomuksia tuli 13 yhdistykseltä. Lisäksi Taipaleen Kylätoimikunta anoi kiinteistöveroon avustusta. Avustuksiin on vuonna 2019 budjetoitu 10 000 euroa. Yhteensä avustuksia haettiin 14 716,03 eurolla. Tämän summan lisäksi yksi yhdistys anoi avustusta harkinnan mukaan eikä maininnut mitään tiettyä euromääräistä summaa. Kunnanhallitus päätti myöntää avustuksia yhdistyksille yhteensä 9996 eurolla.

SOPIMUS VÄLIVUOKRAUKSESTA

Mäntyrinteessä hoidetut ikäihmisten asumispalvelut ovat siirtymässä Attendon hoidettavaksi Humppilaan kesäkuun alussa valmistuvaan asumispalvelurakennukseen. Attendo Oy on ehdottanut kohteeseen käytettäväksi ns. välivuokrausjärjestelyä palvelutalon asukkailta perittävien vuokrien kohtuullistamiseksi. Välivuokrausmallin keskeisimpiä hyötyjä on arvonlisäveropalautuksen synnyttämät säästöt ja niiden vaikutus palvelutalon vuokratasoon. Humppilan sopimus ei sisällä sitoumusta asiakkaiden osoittamisesta kyseiseen kohteeseen. Vuokrasopimus on kymmenen vuoden määräaikainen sopimus, joka on kuitenkin irtisanottavissa 12 kk irtisanomisajalla.

Kunnanhallitus päätti tehdä välivuokraussopimuksen Attendo Kultarinki Hoivapalvelut Oy:n ja Kiinteistö Oy Humppilan Hoivakodin kanssa. Valtuuttaa kunnanjohtajan ja hallintojohtajan neuvottelemaan sopimusten teknisistä yksityiskohdista ja allekirjoittamaan lopulliset asiakirjat sekä asettaa ehdoksi välivuokraukselle, että mikäli veroviranomainen katsoisi palvelutalon olevan arvonlisäveron vähennykseen oikeuttamattomassa käytössä, vastaa palveluntuottaja eli Attendo Kultarinki Hoivapalvelut Oy kaikista mahdollisista kustannuksista, joita Humppilan kunnalle voisi syntyä. Kunnanhallitus edellytti myös, että mikäli Humppilan kunta purkaa välivuokraussopimuksen kesken sopimuskauden, siitä ei saa aiheutua kunnalle mitään kustannuksia tai ylimääräisiä velvoitteita ja, että lakimies tarkistaa välivuokraukseen liittyvät asiakirjat ennen allekirjoittamista sekä välivuokrausasiakirjat tuodaan kunnanhallitukselle tiedoksi ennen allekirjoittamista.

TEKNISEN JOHTAJAN VIRAN TÄYTTÄMINEN

Mari Honkosen viranhoitomääräys teknisenä johtajana on tehty määräaikaisesti ajalle 18.6.2018 - 17.6.2019 hallinto-oikeuteen teknisen johtajan valinnasta tehdyn valituksen vuoksi. Kunnanhallitus päätti jatkaa Mari Honkosen viranhoitomääräystä Humppilan kunnan teknisenä johtajana avoimen viran hoitajana 18.6.2019 lähtien siihen asti kunnes hallinto-oikeuden päätös valituksesta saadaan ja päätti ottaa asian uudelleen käsiteltäväksi, kun hallinto-oikeus on antanut päätöksen asiasta.

FSHKY:N JÄSENKUNTIEN HYVINVOINTIKERTOMUS

Kunnanhallitus merkitsi tiedoksi, että Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän jäsenkunnat ovat perussopimuksessa sopineet, että kunnat eivät valmistele erillisiä hyvinvointikertomuksia vaan sen työstämisestä vastaa hyvinvointivaliokunta, johon Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän jäsenkunnat ovat jokainen nimenneet yhden viranhaltijan ja yhden luottamushenkilön edustajakseen. Humppilan kunnan edustajina toimivat Susanna Hokkanen ja Aila Suikkanen. Lisäksi kunnanhallitus päätti, että FSHKY:n kehittämispäällikkö Raija Virtanen pyydetään esittelemään hyvinvointikertomusta sen valmistuttua kunnanvaltuuston kokoukseen.

ILMOITUSTAULUNHOITAJIEN NIMEÄMINEN

Tällä hetkellä hallintojohtaja toimii ilmoitustaulunhoitajana ja hänen varahenkilönsä ovat kunnanjohtaja ja toimistosihteeri. Kunnanhallitus päätti valita ilmoitustaulunhoitajan varahenkilöksi lisäksi teknisen sihteerin.


LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:N HALLITUSPAIKKOJEN TÄYTTÖ JA YHTIÖKOKOUSEDUSTAJAN VALINTA 

Humppilan kunnan tuli valita varajäsen (nainen) Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n hallitukseen. Varsinainen jäsen tulee Tammelan kunnasta. Varsinainen jäsen ja varajäsen vuorottelevat kahden vuoden välein.  Varajäsenen toimikausi alkaa yhtiökokouksesta 21.5.2019 ja päättyy vuoden 2020 varsinaisessa yhtiökokouksessa. Kunnanhallitus päätti valita Johanna Valtasen hallituksen varajäseneksi ja Jari Keskitalon kunnan edustajaksi Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n yhtiökokoukseen.


TEOLLISUUS- JA YRITYSTONTTIEN HINTOJEN MÄÄRÄÄMINEN

Kunnanhallitus päätti esittää valtuustolle, että se vahvistaa teollisuus ja yritystonttien hinnat 1.7.2019 seuraavasti: Tontti valtatien varressa 1,5 € / m2, tontti muualla 1 € /m2. Lohkomiskustannuksista vastaa ostaja ja, että asuntotontteja myydään puoleen hintaan ajalla 1.7.2019-31.12.2020. Kunnanhallituksella on markkinatilanteen niin vaatiessa, mahdollisuus poiketa kunnanvaltuuston vahvistamista teollisuus- ja yritystonttien ja asuntotonttien myyntihinnoista.


HÄMEEN LIITON VASTINE HUMPPILAN KUNNAN MUISTUTUKSEEN MAAKUNTAKAAVAEHDOTUKSESTA

Hämeen liitto on lähettänyt kunnalle vastineen koskien kunnan tekemiä muistutuksia Kanta-Hämeen maakuntakaava 2040 ehdotukseen. Kunnanhallitus päätti merkitä vastineen tietoonsa saaduksi.

HUMPPILAN KUNNAN EHDOTUS SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIOON 2020 JA TALOUSSUUNNITELMAAN 2020–2023


Kunnanhallitus päätti lähettää Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymälle lausunnon ja päätti, että siihen voidaan lisätä muista kunnista lausunnon käsittelyn yhteydessä tulleita huomioita. Lausunnon voit lukea tästä.

EHDOKKAAN NIMEÄMINEN LOIMIJOEN KUNTAPALVELUT OY:N HALLITUKSEEN

Kunnanhallitus päätti hyväksyä Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymän esityksen, että yhteiseksi ehdokkaaksi Loimijoen kuntapalvelut Oy:n hallitukseen nimetään koulutuskuntayhtymän talousjohtaja Tanja Paassilta.