Ajankohtaista

30.04.2019

Kunnanhallituksen päätökset 23.4.2019


VASTAUS LOIMI-HÄMEEN JÄTEHUOLTO OY:N LAUSUNTOPYYNTÖÖN KOSKIEN  JÄTEHUOLTO OY:N SUUNNITELMAA JÄTTEENPOLTOSTA

Käytettävissään olevien tietojen perusteella kunnanhallitus ilmoitti tukevansa Loimi-Hämeen Jätehuolto Oy:n esitystä hyödyntää kierrätyskelvoton jäte energiana jätevoimalaitoksissa ja ilmaisi tukensa yhtiön Westenergy Oy Ab:n omistajuuteen ja Salon Lounavoima Oy:n sopimuskumppanuuteen liittyville valmistelutoimenpiteille. Lisäksi kunnanhallitus totesi, että mikäli jätteiden käsittelykustannukset alenevat kuten LHJ on ilmoittanut, tulee tämä huomioida myös LHJ:n asiakkaiden jätemaksuissa. Tästä voit lukea kunnanhallituksen päätöksen kokonaisuudessaan ja tutustua pöytäkirjan liitteisiin aiheeseen liittyen.

FORSSAN SEUDUN HYVINVOINTIKUNTAYHTYMÄN YHTYMÄKOKOUSEDUSTAJAT

Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymän perussopimuksen mukaan kuntayhtymän jäsenkunnat käyttävät yhtymäkokouksessa ylintä päätösvaltaa kuntayhtymän asioissa. Yhtymäkokouksessa on kunkin kunnan valitsemat edustajat (enintään 3/kunta).

Kunnanhallitus päätti nimetä yhtymäkokousedustajiksi Reetta Koskisen, Kaija Romppaisen ja Aila Suikkasen.

KUNNANHALLITUKSEN TALOUDELLISTEN JA TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN TOTEUTTAMINEN VUODELLE 2019

Kunnanhallituksen vuoden 2019 tavoitteissa on mm. kunnan strategian päivittäminen, markkinointistrategian luominen ja kunnan talouden tasapainottamissuunnitelman laatiminen. Kunnanhallitus päätti, että hallintojohtaja valmistelee luonnoksen markkinointistrategiasta markkinointityöryhmän käsiteltäväksi. Talouden tasapainottamisohjelman valmisteluun perustetaan työryhmä, johon osallistuvat johtavat virkamiehet, kunnanhallituksen puheenjohtaja sekä lisäksi lautakuntia pyydetään nimeämään edustajat kyseiseen työryhmään ja että kunnan strategia uudistetaan syksyn 2019 aikana, jolloin pidetään kaksi valtuustoseminaaria strategian läpikäyntiä ja uudistamista varten.

HUMPPILAN KUNNAN EHDOTUS SAIRAANHOITOPIIRIN TALOUSARVIOON 2020 JA TALOUSSUUNNITELMAAN 2020–2023

Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirin kuntayhtymä pyysi jäsenkunniltaan sekä alueen terveyskeskuksilta ja Forssan seudun hyvinvointikuntayhtymältä ehdotuksia koskien sairaanhoitopiirin talousarviota 2020 ja taloussuunnitelmaa 2020-2023.

Sairaanhoitopiirillä on meneillään uuden Assi-sairaalan suunnittelu. Jäsenkunnilta pyydetään esityksiä siitä, miten uuden sairaalan suunnittelussa voidaan parhaiten huomioon jäsenkuntien tarpeet. Ehdotusten toivotaan tuottavan tietoa palveluiden tulevaan käyttöön vaikuttavista muutostekijöistä sekä tarpeista erikoissairaanhoidon palveluiden suuntaamiseen ja painotuksiin.

Kunnanhallitus päätti, että asiaan palataan, kun Forssan seudun kunnat ovat laatineet yhteisen lausuntopohjan.

HUMPPILAN VEIKKOJEN ESITYS SIIRRETTÄVIEN KATSOMOIDEN HANKKIMISEKSI PESÄPALLOKENTÄN JA URHEILUKENTÄN KÄYTTÖÖN

Pesäpallokentän pinnoittamisen ja urheilukentän peruskorjauksen yhteydessä ei ollut mahdollista hankkia alueelle toimivia katsomotiloja. Tarkoituksenmukaisin ratkaisu katsomotiloille olisi siirrettävien katsomoiden hankkiminen. Katsomot palvelisivat molemmilla kentillä järjestettäviä tapahtumia ja katsomoita voitaisiin käyttää myös kunnan muissa tapahtumissa. Humppilan Veikot on selvitellyt mahdollisuuksia katsomoiden hankkimiseen. Kahden hinattava metallirunkoisen 60-paikkaisen katsomon hinta olisi noin 18 000 € (alv 24 %). Katsomoiden hankintaan olisi mahdollista saada tukea Louna-Plussalta 60 % hankintahinnasta ja Humppilan Veikoilla olisi mahdollisuus 2000 euron maksuosuuteen. Kunnanhallitus päätti, että kunta osallistuu katsomoiden hankintaan 15 % rahoitusosuudella, mikäli Louna-Plussalta saadaan hankkeeseen 60 % rahoitusosuus ja Humppilan Veikot ja Humppilan Yri saavat kerättyä hankintaan varten 25 % rahoitus-osuuden.

KESKUSVAALILAUTAKUNNAN SIHTEERIN PALKKIO

Keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävä on vastuullinen ja paljon perustyöltä aikaa vievä tehtäväkokonaisuus, josta olisi tarkoitusmukaista maksaa erillinen korvaus.

Kunnanhallitus päätti ehdottaa keskusvaalilautakunnalle, että keskusvaalilautakunnan sihteerille maksetaan 996,97 € korvaus/vaalit (vuonna 2012 maksettuun 925,10 € korvaukseen on lisätty KVTES:n mukaiset yleiskorotukset), korvaus maksetaan ensimmäisen kerran europarlamenttivaaleista 2019 ja jatkossa kaikista järjestettävistä vaaleista keskusvaalilautakunnan sihteerin tehtävää hoitavalle henkilölle ja että keskusvaalilautakunnan sihteerille ei makseta erikseen työaikakorvauksia.